Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 31 maart vindt de Algemene Leden Vergadering 2022 plaats. De (fysieke) vergadering start om 16.00 uur in gebouw de Horst zaal Z105 (campus Universiteit Twente).

Graag horen we van je of je  bij de ledenvergadering 2022 aanwezig zult zijn! Aanmelden kan via een mail aan Steven Olthof.

De volgende punten staan op de agenda:

 1. Opening door de voorzitter Dorien van de Belt
 2. Mededelingen/vaststelling agenda
 3. Notulen ALV Principia 9 dec ’21 (concept!)
 4. Jaarverslag Principia 2021
  –  Activiteiten overzicht 2021
  –  Financieel Jaarverslag Principia 2021
  –  Budget en realisatie 2021
  –  verslag kascommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 6. Jaarplan 2022
  –  Geplande/uitgevoerde activiteiten
  Budget Principia 2022
 7. Werving nieuwe bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tijdens de corona-pandemie zijn de ALVs van 2020 en 2021 opgeschoven naar het najaar, maar we willen graag weer de ALV in het voorjaar laten plaats vinden. Vandaar dat de tijdsperiode tussen de vorige ALV en deze zeer kort is.