Announcement: BBQ for alumni & students!

Beste Alumnus,

Op 17 juni zal er voor de alumni van werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente een reunie-barbecue worden georganiseerd, samen met huidige werktuigbouwkunde studenten. U bent van harte welkom om een hapje mee te eten en samen met andere alumni en studenten weer eens onder elkaar te komen. Dit evenement zal in samenwerking met de alumni-vereniging Principia en de studievereniging Isaac Newton worden opgezet. De barbecue zal rond 18:00 tot en met 21:00 duren, en vindt plaats achter de Horst. Omdat het helaas nog niet gelukt is de ja-knikker achter de Horst daadwerkelijk olie te laten pompen, zullen er ook nog kosten aan de barbecue verbonden zijn, welke €17,00 per persoon zal zijn. Voor Principia-leden zal een extra korting gelden die na de barbecue verrekend wordt.

Voor meer informatie en inschrijving kan u naar de website van Isaac Newton via de volgende link;
https://www.isaacnewton.utwente.nl/events/alumni-+-students-barbecue

Met vriendelijke groet,
De Principia commissie van W.S.G. Isaac Newton

 

– ENGLISH VERSION –

Dear Alumnus,

On the 17th of June, a reunion-barbecue will be organised for the alumni of Mechanical Engineering of the University of Twente, together will current Mechanical Engineers. You are welcome to grab a bite and come together again with other alumni and students. The event will be organised in collaboration with the alumni-association Principia and the study-association Isaac Newton. The barbecue will take place from 18:00 until 21:00, and will be located behind the Horst, Enschede. Unfortunately, the pumpjack behind the Horst is not able to pump up oil just yet, so there will be some charges associated with the BBQ, that will end up to €17,00 per person. For Principia members there will be an additional discount which will be calculated after the barbecue

 

For more information and to enrol in the event you can visit the website of W.S.G. Isaac Newton via the following link; https://www.isaacnewton.utwente.nl/events/alumni-+-students-barbecue

 

With kind regards,
The Principia committee of W.S.G. Isaac Newton

De huidige WB-opleiding

Opleidingsinstituten ontwikkelen zich, zo ook “onze” UT. De huidige WB-opleiding verschilt aanzienlijk van de opleiding in vroegere jaren. Hierbij een “helicopter”-overzicht:

 

 1. Faculteit. De UT bestaat tegenwoordig uit 5 faculteiten. Werktuigbouwkunde was lange tijd een faculteit op zichzelf, maar is tegenwoordig onderdeel van de “Faculty of Engineering Technology”, v.h. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen.

https://www.utwente.nl/organisatie/structuur/faculteiten/

 

 1. Opleiding. Vanuit de “Faculty of Engineering Technology” worden drie bacheloropleidingen en vijf masteropleidingen aangeboden, waaronder Werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering).
  De drie-jarige opleiding voor een Bachelor of Science graad kent een vast programma van 4 semesters aan modules (= combinaties van vakken), 1 semester aan keuzevakken (b.v. een semester in het buitenland) en 1 semester voor een afstudeeropdracht.
  De twee-jarige vervolgopleiding voor een Master of Science graad (equivalent met de vroegere ir. graad) biedt een aantal “specialisaties” aan, die veelal aansluiten bij de leerstoelen van de faculteit (zij het dat er geen 1-op-1 relatie meer is tussen leerstoel en specialisatie). Behalve een specialisatie moeten de studenten ook kiezen voor een profiel: Research & Development, Design & Construction of Organisation & Management. Zowel de specialisaties als de profielen bieden een scala aan verplichte en keuze-vakken. Het eerste jaar van de MSc opleiding bestaat uit vakken, het tweede jaar bestaat uit een stage opdracht (buiten de UT, in binnen- of buitenland) en een afstudeeropdracht (binnen of buiten de UT).

https://www.utwente.nl/en/et/education/current-students

 

 1. Specialisaties. De opleiding is recentelijk onder de loep genomen, en per aankomend september zijn de volgende specialisaties te kiezen:
 • Aeronautics
 • Design and Manufacturing
 • Energy and Flow
 • High-Tech Systems and Materials
 • Maintenance Engineering and Operations
 • Personal Health Technology
 • Robotics

https://www.utwente.nl/en/me/master_programme/programme-information/

 

 1. Departments. De Faculteit Engineering Technology bestaat uit de volgende clusters van onderzoeksgroepen of leerstoelen, genaamd ‘departments’:
 • Biomechanical Engineering
 • Civil Engineering
 • Design, production and management (DPM)
 • Mechanics of Solids, Surfaces and Systems
 • Thermal and Fluid Engineering

https://www.utwente.nl/en/et/research/departments-research-chairs/

 

 1. Leerstoelen/onderzoeksgroepen. Elk department bestaat uit verschillende leerstoelen of onderzoeksgroepen. De WB-leerstoelen zijn verspreid over vier van deze vijf “departments” (onder het vorig punt cursief aangegeven).

Alumni nieuwsbrief

Focus

In de winteruitgave 2017/2018 van het magazine voor alumni en relaties “Universiteit Twente”

Is te lezen dat er in de “Keuzegids Universiteiten” vier Twentse bachelor-opleidingen het predicaat “TOP-opleiding” kregen. Dat waren:

 1. Technische Natuurkunde
 2. Chemical Engineering
 3. Technical Computer Science
 4. De brede honours opleiding ATLAS

Ook de alumni van Principia zijn hier trots op, en het Principiabestuur feliciteer de UT-gemeenschap met deze mooie prestatie. Wel valt het op dat de opleiding in “ons” vak Werktuigbouwkunde in dit rijtje niet te vinden is, terwijl dat in het verleden wel het geval was.
Sven Kramer zei het al: “Kampioen worden is moeilijk, kampioen blijven is nog veel moeilijker”.  We zijn nieuwsgierig naar de plannen die er toe moeten leiden dat “onze” WB-opleiding in de toekomst weer bij de beste gat behoren.

Tevens wordt in dit artikel uit de doeken gedaan dat de UT scherpe keuzes wil maken om beter bij te kunnen dragen aan een betere, duurzame wereld. Daarbij wordt gekozen voor vijf onderzoeksthema’s:

 1. intelligent manufacturing systems
 2. engineering our digital society
 3. smart materials
 4. engineering for a resilent (veerkrachtige) world
 5. healthcare by personalised technology

We hebben de indruk dat het WB-gehalte in deze onderwerpen behoorlijk is, en dat doet ons als WB-alumni veel deugd.

Omdat we denken te weten dat dit veel alumni interesseert, zouden we hier graag meer van weten: (a) wat zijn de concrete doelen?  *) , en (b) hoe men die doelen denkt te bereiken?  (strategie).

*)Kennedy:                 “Man-op-de-maan” .
WB:                         “TOP-opleiding” binnen 2 jaar?
UT-bestuur :            “Nobelprijswinnaar binnen 5 jaar?????”

 

Reactie vanuit de opleiding

Op 10 december j.l. heeft de opleidingsvisitatie plaatsgevonden bij de Bachelor en Master opleiding van Werktuigbouwkunde (of Mechanical Engineering zoals deze tegenwoordig officieel heten).

Dit is een proces dat zich elke zes jaar herhaalt en waarbij de opleiding door een commissie van experts (WB inhoudelijk en experts op onderwijsgebied) wordt beoordeeld op 4 standaarden:

 1. De eindtermen van de opleiding (waartoe leiden we onze studenten op?)
 2. De leeromgeving (op welke manier doen we dit?)
 3. De toetsing (hoe meten we in welke mate dit gelukt is?)
 4. Het gerealiseerd eindniveau (wat is de kwaliteit van de output die we afleveren?)

Op basis van een zelf-evaluatie die de opleiding aanlevert en een visitatie-bezoek waarbij de commissie verschillende panels ondervraagt (o.a. management, docenten, studenten, alumni en examencommissie) wordt een oordeel over de opleiding geveld. Dit oordeel wordt naar de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) gestuurd. Bij een voldoende oordeel wordt de opleiding opnieuw voor 6 jaar geaccrediteerd.

Het concept beoordelingsrapport van de opleidingsvisitatie is inmiddels binnen. Beide opleidingen (BSc en MSc) zijn als ‘goed’ beoordeeld, iets wat niet heel vaak voorkomt. Ter illustratie: in 2018 zijn in Nederland 9 WO BSc opleidingen en 14 WO MSc opleidingen als ‘goed’ beoordeeld.
Ten aanzien van de Bachelor opleiding was men vooral positief over het onderwijsmodel in de bachelor met het projectonderwijs als leidende onderwijsvorm, de leerlijnen (academische vaardigheden en inhoudelijk) die de samenhang binnen het programma versterken, de persoonlijke benadering naar studenten (‘open deur beleid’) en de hoge doorstroom naar de master.
Als punt van zorg werd de snelle groei van het aantal studenten genoemd en de toenemende druk op faciliteiten en verhoging van werkdruk van docenten als resultaat hiervan.
Ten aanzien van de Master opleiding was de commissie positief over de verbinding tussen het onderzoek in de departementen en onderwijs in de master en vooral over het hoge eindniveau van onze master afstudeerders. De commissie gaf aan onze afgestudeerden goed voorbereid te vinden voor een PhD of een carrière in het bedrijfsleven.
Een verbeterpunt ligt volgens de commissie vooral in de uitloop van studenten in de master. Veel studenten doen langer over hun master dan de twee jaar die ervoor staat. Soms is dit een bewuste keuze, soms niet. Hoe dan ook zal de opleiding hier iets aan moeten verbeteren.

Voor de komende jaren staan een aantal projecten in de planning om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en waar mogelijk verder te verbeteren.
Voor de bachelor is dit vooral gericht op het opvangen van het groeiende aantal studenten. Vorig jaar was er een instroom in het 1e jaar van 240 studenten (in plaats van de gebruikelijke 150). Voor komend studiejaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Om het projectonderwijs inclusief de practica en prototype bouw op dezelfde manier te kunnen blijven doen is uitbreiding van de voorzieningen noodzakelijk. Aan de noordkant van het gebouw wordt een grote nieuwe werkplaatsvoorziening neergezet die hopelijk in 2020 klaar zal zijn voor ingebruikname. Tot die tijd wordt een tijdelijke extra voorziening ingericht aan de Achterhorst.
Daarnaast wordt druk gewerkt aan de vernieuwing van de master, waarbij nieuwe / andere specialisaties worden gedefinieerd die een sterkere link hebben met de hierboven genoemde onderzoeksthema’s en waaraan verschillende departementen bijdragen. Daarnaast richt de mastervernieuwing zich op de studeerbaarheid van de master, waarbij o.a. gekeken wordt naar geplande versus werkelijke/ervaren studielast, uitloop van stage en afstuderen en verbetering van het vakkenaanbod voor de februari-instroom.

Het faculteits- en opleidingsmanagement, docenten en ook studenten zijn hier met bovenstaande en andere initiatieven hard aan het werk om er samen iets moois van te maken. En als we hiermee een top opleiding worden, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee.

UT start nevenlocatie Mechanical Engineering in Amsterdam

Technisch geïnteresseerde VWO-scholieren uit de regio Noord-Holland en Flevoland blijken de weg naar een technische universiteit maar moeizaam te vinden. En dat is jammer, want techniek is mooi en de maatschappij schreeuwt om hoogopgeleide techneuten. De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit (VU) hebben dit probleem onderkend en komen met een even verrassende als logische oplossing. Vanaf september 2019 kan je namelijk ook Mechanical Engineering studeren in Amsterdam. Formeel gaat het om een nevenlocatie van ons bestaande BSc-programma, verzorgd door docenten van zowel VU als UT. De studenten brengen 75% van de tijd in Amsterdam door, en 25% op de campus van de UT, dat laatste vooral voor de practica. Zo’n opleiding opzetten vormt een spannende uitdaging, met veel facetten op het vlak van logistiek, organisatie, voorlichting en – ja, uiteraard – ook onderwijs! Als kwartiermaker van deze opleiding ben ik vooral bezig met dat laatste: het helpen opzetten van het curriculum. Verder lezen “UT start nevenlocatie Mechanical Engineering in Amsterdam”

De Bachelor eindopdracht

Voor deze editie wil ik graag iets meer vertellen over de bachelor eindopdracht, een individueel onderzoeksproject waarmee studenten de bachelor fase van de opleiding afsluiten.

Het idee van de bachelor eindopdracht is, dat studenten de volledige onderzoekscyclus doorlopen, van probleembeschrijving tot het presenteren van een paper en zodoende een beeld krijgen van hoe onderzoek in de praktijk gaat. Verder lezen “De Bachelor eindopdracht”