Lunchlezing op 16 mei 2019 door Karel Drenth

Voor een zeer geïnteresseerd publiek van ongeveer 35 studenten hield Karel Drenth, op uitnodiging van de werktuigbouwkundige studievereniging Isaac Newton en de werktuigbouwkundige alumnivereniging Principia, een lezing over zijn persoonlijke ervaringen met het solliciteren en werken direct na het afstuderen.

Maak als eerste een LinkedIn profiel aan, biedt je daarin aan en deel dat zo veel mogelijk. Als er gesprekken volgen let dan op jouw kleding, netjes casual, neem een pen mee om aantekeningen te maken, neem een tas mee voor de folders die je krijgt (gooi ze niet meteen weg). Zorg dat je goed weet wat het bedrijf doet en blijf jezelf en eerlijk. Zorg voor een goed CV, vraag daarover feedback. Gebruik je enthousiasme en maak een portfolio aan van het vrijwilligers- en/of hobby werk wat je eventueel gedaan hebt. Is belangrijk.

Alumnus Karel Drenth vertelt over zijn ervaringen met solliciteren en met zijn eerste baan

Het omgaan met HRM mensen bij bedrijven en recruiters is niet altijd eenvoudig en vereist ervaring die je nog niet hebt. Bedenk dat je slimmer bent dan de meesten. Bereidt je heel goed voor door vooraf vast te stellen; wat wil ik, waar wil ik werken, groot of klein bedrijf, welk salaris wil ik, welke reisafstand is acceptabel, hoeveel vakantiedagen krijg ik, werk ik in daglicht en is er training budget.

Wil ik in het westen van het land werken tegen een hoger salaris. Wil ik werken met een direct contract of in de consultancy.

Ga eerst eens solliciteren bij een aantal bedrijven waar je niet wilt werken om ervaring op te doen.

Wat kan er mis gaan!!!!

Bedrijven hebben geen tijd voor starters. De tekst in de vacature beschrijving is vaak niet duidelijk. Je krijgt geen contract voor onbepaalde tijd. Gebruik je netwerk en bespreek al deze zaken goed met mensen die er meer ervaring mee hebben.

Als je eenmaal werkt en er zijn onduidelijkheden, gebruik dan de koffie drinken methode, vraag daarbij hulp aan de juiste mensen, haal koffie voor ze.

Voor je verdere carrière kun je goed gebruik maken door je “career capital” in te zetten, de door jou opgebouwde kennis in de eerdere trajecten.

Al met al was het een boeiende lezing. Er werden na afloop vele vragen gesteld aan Karel.

Henny Abcouwer

Alumni nieuwsbrief

Focus

In de winteruitgave 2017/2018 van het magazine voor alumni en relaties “Universiteit Twente”

Is te lezen dat er in de “Keuzegids Universiteiten” vier Twentse bachelor-opleidingen het predicaat “TOP-opleiding” kregen. Dat waren:

 1. Technische Natuurkunde
 2. Chemical Engineering
 3. Technical Computer Science
 4. De brede honours opleiding ATLAS

Ook de alumni van Principia zijn hier trots op, en het Principiabestuur feliciteer de UT-gemeenschap met deze mooie prestatie. Wel valt het op dat de opleiding in “ons” vak Werktuigbouwkunde in dit rijtje niet te vinden is, terwijl dat in het verleden wel het geval was.
Sven Kramer zei het al: “Kampioen worden is moeilijk, kampioen blijven is nog veel moeilijker”.  We zijn nieuwsgierig naar de plannen die er toe moeten leiden dat “onze” WB-opleiding in de toekomst weer bij de beste gat behoren.

Tevens wordt in dit artikel uit de doeken gedaan dat de UT scherpe keuzes wil maken om beter bij te kunnen dragen aan een betere, duurzame wereld. Daarbij wordt gekozen voor vijf onderzoeksthema’s:

 1. intelligent manufacturing systems
 2. engineering our digital society
 3. smart materials
 4. engineering for a resilent (veerkrachtige) world
 5. healthcare by personalised technology

We hebben de indruk dat het WB-gehalte in deze onderwerpen behoorlijk is, en dat doet ons als WB-alumni veel deugd.

Omdat we denken te weten dat dit veel alumni interesseert, zouden we hier graag meer van weten: (a) wat zijn de concrete doelen?  *) , en (b) hoe men die doelen denkt te bereiken?  (strategie).

*)Kennedy:                 “Man-op-de-maan” .
WB:                         “TOP-opleiding” binnen 2 jaar?
UT-bestuur :            “Nobelprijswinnaar binnen 5 jaar?????”

 

Reactie vanuit de opleiding

Op 10 december j.l. heeft de opleidingsvisitatie plaatsgevonden bij de Bachelor en Master opleiding van Werktuigbouwkunde (of Mechanical Engineering zoals deze tegenwoordig officieel heten).

Dit is een proces dat zich elke zes jaar herhaalt en waarbij de opleiding door een commissie van experts (WB inhoudelijk en experts op onderwijsgebied) wordt beoordeeld op 4 standaarden:

 1. De eindtermen van de opleiding (waartoe leiden we onze studenten op?)
 2. De leeromgeving (op welke manier doen we dit?)
 3. De toetsing (hoe meten we in welke mate dit gelukt is?)
 4. Het gerealiseerd eindniveau (wat is de kwaliteit van de output die we afleveren?)

Op basis van een zelf-evaluatie die de opleiding aanlevert en een visitatie-bezoek waarbij de commissie verschillende panels ondervraagt (o.a. management, docenten, studenten, alumni en examencommissie) wordt een oordeel over de opleiding geveld. Dit oordeel wordt naar de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) gestuurd. Bij een voldoende oordeel wordt de opleiding opnieuw voor 6 jaar geaccrediteerd.

Het concept beoordelingsrapport van de opleidingsvisitatie is inmiddels binnen. Beide opleidingen (BSc en MSc) zijn als ‘goed’ beoordeeld, iets wat niet heel vaak voorkomt. Ter illustratie: in 2018 zijn in Nederland 9 WO BSc opleidingen en 14 WO MSc opleidingen als ‘goed’ beoordeeld.
Ten aanzien van de Bachelor opleiding was men vooral positief over het onderwijsmodel in de bachelor met het projectonderwijs als leidende onderwijsvorm, de leerlijnen (academische vaardigheden en inhoudelijk) die de samenhang binnen het programma versterken, de persoonlijke benadering naar studenten (‘open deur beleid’) en de hoge doorstroom naar de master.
Als punt van zorg werd de snelle groei van het aantal studenten genoemd en de toenemende druk op faciliteiten en verhoging van werkdruk van docenten als resultaat hiervan.
Ten aanzien van de Master opleiding was de commissie positief over de verbinding tussen het onderzoek in de departementen en onderwijs in de master en vooral over het hoge eindniveau van onze master afstudeerders. De commissie gaf aan onze afgestudeerden goed voorbereid te vinden voor een PhD of een carrière in het bedrijfsleven.
Een verbeterpunt ligt volgens de commissie vooral in de uitloop van studenten in de master. Veel studenten doen langer over hun master dan de twee jaar die ervoor staat. Soms is dit een bewuste keuze, soms niet. Hoe dan ook zal de opleiding hier iets aan moeten verbeteren.

Voor de komende jaren staan een aantal projecten in de planning om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en waar mogelijk verder te verbeteren.
Voor de bachelor is dit vooral gericht op het opvangen van het groeiende aantal studenten. Vorig jaar was er een instroom in het 1e jaar van 240 studenten (in plaats van de gebruikelijke 150). Voor komend studiejaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Om het projectonderwijs inclusief de practica en prototype bouw op dezelfde manier te kunnen blijven doen is uitbreiding van de voorzieningen noodzakelijk. Aan de noordkant van het gebouw wordt een grote nieuwe werkplaatsvoorziening neergezet die hopelijk in 2020 klaar zal zijn voor ingebruikname. Tot die tijd wordt een tijdelijke extra voorziening ingericht aan de Achterhorst.
Daarnaast wordt druk gewerkt aan de vernieuwing van de master, waarbij nieuwe / andere specialisaties worden gedefinieerd die een sterkere link hebben met de hierboven genoemde onderzoeksthema’s en waaraan verschillende departementen bijdragen. Daarnaast richt de mastervernieuwing zich op de studeerbaarheid van de master, waarbij o.a. gekeken wordt naar geplande versus werkelijke/ervaren studielast, uitloop van stage en afstuderen en verbetering van het vakkenaanbod voor de februari-instroom.

Het faculteits- en opleidingsmanagement, docenten en ook studenten zijn hier met bovenstaande en andere initiatieven hard aan het werk om er samen iets moois van te maken. En als we hiermee een top opleiding worden, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee.

Succes Stories

Principia wil graag een (bescheiden) bijdrage leveren aan de reputatie van de UT. Daarom proberen we om in het WB alumni Nieuwsbulletin elke keer kort te berichten over een Twentse succes-story. Na de artikelen  over “Wearable robots” en over de opsporing van kanker mbv nano-technologie in de vorige uitgaven dit keer een kort berichtje over een Twentse ontwikkeling van zonnecellen voor de productie van waterstof dmv zonlicht.

Een nieuwe zonnecel in opkomst

Wetenschappers van de afdeling Molecular Nanofabrication hebben een nieuwe zonnecel ontwikkeld, waarmee de efficiency van waterstofproductie vanuit zonlicht met een factor vier kan worden verbeterd. Bovendien bevat deze nieuwe zonnecel geen schaarse materialen zoals platinum, maar is deze opgebouwd uit materialen die overvloedig voorhanden zijn, zoals silicium, nikkel en molybdeen.

In februari 2018 verdedigde Wouter Vijselaar zijn thesis over solar-to-fuel- cell research, en ontving hij voor zijn dissertatie een “cum laude”.

Dr. Wouter Vijselaar

De omzetting van zonne-energie in zonnebrandstof is een onmisbare technologie bij de transitie van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Als zonlicht kan worden omgezet in een energiedrager die energietransport (en opslag) mogelijk maakt – zoals waterstof – zal de toepassing van zonne-energie drastisch toenemen. De huidige zonnecellen zijn echter niet erg efficient, deels als gevolg van hun platte, twee-dimensionale ontwerp. Vijselaar: “De hoogste efficiencywaarden zijn ca 2,5 %, en dus besloten we om een efficiente zonnecel te ontwerpen.

In de literatuur vonden we een idee van een driedimensionaal ontwerp, dat was gebaseerd op de toepassing van miro-draadjes van silicium. Deze kleine draadjes zijn slechts 4 micometer in diameter, ongeveer 1/20 van een menselijke haar. De efficiency werd geoptimaliseerd door te experimenteren met de lengte en met de “dichtheid” van de draadjes. Een optimum werd gevonden bij een lengte van 40 micrometer en bij een dichtheid van 2 miljoen draadjes per vierkante centimeter. In dit “oerwoud” van dicht op elkaar gepakte siliciumdraadjes wordt de zonne-energie vastgehouden en omgezet in elektriciteit. Door het driedimensionale ontwerp kan terugkaatsing van het zonlicht worden gereduceerd, en kan het totale oppervlak worden vergroot. Daardoor kan twee keer zoveel zonlicht worden vastgehouden in vergelijking met een tweedimensionale zonnecel.

Echter, de silicium draadjes veroorzaken grote verliezen bij de productie van waterstof. Dat kan verbeterd worden door gebruik te maken van een katalysator. Platinum zou hiervoor zeer geschikt zijn, maar is duur en zeldzaam. Daarom werd gekozen voor het “ouderwetse” nikkelmolybdeen. Het probleem was nu, hoe deze katalysator kon worden “gecombineerd” met de kleine siliciumdraadjes. Een oplossing werd gevonden door de molybdeen te plaatsen op het uiteinde van de draadjes. Daarvoor werd een speciale techniek ontwikkeld.

Op deze manier ontstond een zonnecel, waarbij in de microdraadjes zonlicht wordt omgezet in elektriciteit, en daarna de katalysator deze elektriciteit omzet in waterstof.

Het ontwerp werkt op laboratoriumschaal. Voordat commercialisering is nu een opschaling nodig. Ook fabrikagemethoden moeten worden ontwikkeld. Maar eerst wil het team het ontwerp nog verder verbeteren. Vijselaar: ”volgens de natuurkundige wetten kunnen we de eficiency nog verder verhogen door naast silicium nog een tweede lichtabsorbatiemateriaal toe te passen. We zijn op zoek naar een slim ontwerp om dit mogelijk te maken”.

 

Bron: “U today”

UT en windmolens

Wist je dat …

.. er op de UT bij de groep Physics and Fluids gewerkt wordt aan de opstelling van windmolens in windparken. De “zog” die optreedt achter de wieken van molen 1 beïnvloedt de werking van de volgende molen. Het doel is om te komen tot een heldere set van aanbevelingenvoor een optimale plaatsing van de windmolens.

.. er op de UT bij de groep Energy, Materials and Systems (EMS) onder leiding van Prof. Marcel ter Brake gewerkt wordt aan windmolens met gekoelde, supergeleidende spoelen. Samen met projectpartner Envision loopt in Thyboren-Denemarken een test met een bestaande windmolen (masthoogte 88 m., wiekdiameter 128 m.) voorzien van een nieuwe generator met spoelen, die worden gekoeld door middel van helium tot min 240 graden.  Deze molen moet een vermogen van 3,6 Megawatt gaan leveren. Het voordeel is, dat er maar heel weinig zeldzame dure magneetmaterialen nodig zijn, en dat de generator kleiner en lichter kan zijn. Daarmee kan bespaard in de toekomst worden volstaan met een lichtere draagconstructie.  Bij het project is ook machinefabriek Boessenkool uit Almelo betrokken

… er bij General Electric in Saint Nazaire (Frankrijk) gewerkt wordt aan een windmolen die 260 m hoog is, met 3 wieken van elk 107 m lang. Deze molen moet 12 megawatt *) gaan leveren. Ter vergelijking: de windmolens van het bestaande Gemini-windpark ten noorden van Schiermonnikoog zijn 88,5 m hoog, hebben een wieklengte van 65 m, en leveren  ieder een vermogen van ca 4 Megawatt. Bij dit project is de leiding van een 300-koppig ontwerpteam in handen van Vincent Schellings, die op de UT werktuigbouwkunde heeft gestudeerd

(bron: “Universiteit Twente – Magazine voor alumni en relaties”, winter 2018/2019).

Twente alumni lezing

Het UT Alumnibureau organiseert dit voorjaar de Twente Alumni Lezingen.

Eén van deze lezingen wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 in Eindhoven.

Onderwerp:       Hoe smart zijn “Smart Cities”
Start:                     19.00 uur
Plaats:                   wordt nog bekend gemaakt

Presentatie door Léon Olde Scholtenhuis.

Leon is universitair docent op de UT, afdeling Construction Management & Engineering.
“Het is essentieel om kritieke infrastructuur optimaal te laten functioneren en om netonderbrekingen  binnenstedelijke bouwprojecten kunnen worden gestroomlijnd en overlast kan worden beperkt. Zie ook www.utwente.nl/organisatie/alumni/twente-alumni-lezingen/eindhoven/


Na de lezing is er tijd om na te praten tijdens een gezellige borrel.

Graag brengt Principia deze interessante lezing onder de aandacht van haar leden; natuurlijk speciaal voor diegenen die in de regio Eindhoven wonen en/of werkzaam zijn.

Ir. Anne F. van der Meer

Communicatie

Principia en “Duurzaam”

“Duurzaam” (of “Energietransitie”) heeft bij Principia in de afgelopen jaren een steeds belangrijker plaats gekregen.

Green Team Twente https://www.greenteamtwente.nl. De betrokkenheid van Principia met “Duurzaam” is begonnen  met de samenwerking met het  Green Team Twente, het Twentse studententeam dat met een zelf ontwikkelde waterstofauto elk jaar meedoet aan de Shell Eco Marathon. https://www.shell.com/make-the-future/shell-ecomarathon.  Bij deze jaarlijkse wedstrijd tussen studententeams van diverse internationale opleidingsinstituten gaat het om zuinigheid/efficiency. Deze samenwerking bestaat uit een stukje advies/meedenken (van een groeiend aantal enthousiaste Principia-SES-ers) en uit een bescheiden jaarlijks sponsorbedrag.

SolarBoat Team Twente. Enkele jaren geleden is ook de samenwerking met het Twentse SolarBoat Team tot stand gekomen, zie ook https://www.solarboattwente.nl . Dit studententeam ontwikkelt en bouwt een eigen zonneboot, en doet mee aan de jaarlijkse Nederlandse kampioenschappen zonnebootracing in Akkrum (Friesland) en aan de internationale wedstrijd in Monaco ( Leuk filmpje op  https://tvblik.nl/fryslan-dok/het-roer-om-solarboat.). Ook hier gaat het om meedenken en om een gelimiteerde sponsoring.

Elektrisch varen. Tevens geeft Principia-SES (Senior Expert Support) ondersteuning aan de Stifting Elektrysk Farre Fryslan (https://www.seff.nu/) Deze stichting zonder winstoogmerk heeft als doelstelling om het elektrisch varen in de pleziervaart te bevorderen. Er is een rekentool ontwikkeld, waarmee de specificaties voor de e-aandrijving van een specifieke boot uitgerekend kunnen worden. Dit tool is inmiddels bij meer dan 20 bedrijven in gebruik. Omdat – net als bij elektrische auto’s – de actieradius  bij e-varen een key-item is, werd tevens een elektrische aandrijving voor pleziervaartuigen ontworpen, die substantieel efficiënter is in vergelijking met gangbare e-aandrijvingen.  Hiermee kun je met hetzelfde accupakket dus veel verder varen (minimaal 50% verder).

Principia ingenieurs Detmer Koppius en Harry Beerlage op Boot Holland bij de innovatieve e-aandrijving

Een prototype van dit ontwerp werd onlangs door enkele enthousiaste Principia-leden op Boot Holland aan de buitenwereld getoond, en binnenkort staan de eerste praktijktests gepland.

Discussieclubje “Duurzaam”. Sinds enkele jaren bestaat er in Noord Nederland een huiskamer-discussieclubje “Duurzaam Noord”.  Een vijftal Noordelijke Principialeden komen bij elkaar om Duurzaamheids-issues te bediscussiëren, en zowel Kema-rapporten als ook KIVI-studies worden door een kritische Twentse ingenieursbril bekeken. Beurtelings treft men elkaar bij iemand thuis, en gezelligheid speelt een belangrijke rol.  In Twente is een vergelijkbaar clubje “Duurzaam Oost” in oprichting.

Samenwerking Green Team en SES – Overleg op 07 feb 2019

Op 7 feb 2019 vond het vervolg-overleg plaats tussen het Green Team en enkele Principia/SES-ingenieurs. Het ging deze keer over de volgende punten:

  1. De tekeningen van de versnellingsbak van de auto van het Green Team zijn allemaal naar de producenten gestuurd en de productie van de onderdelen is ook gestart. De nieuwe versnellingsbak heeft interfaces voor 4 motoren (2 voor acceleratie en 2 voor kruissnelheid), is lichter dan de oude en uitgelegd voor oliesmering i.p.v. vetsmering. Door de oliesmering en de veel grotere nauwkeurigheid van de tandwielparing zal de efficiëntie van de aandrijving toenemen.
  2. Er wordt nog onderzocht of het gunstig zou zijn de vierde motor van de aandrijving te gebruiken voor regeneratief remmen.
  3. Het waterstofteam is druk bezig met het testen van de gerepareerde brandstofcel met een verbeterd  ontwerp van de koeling, dat als mock-up aan de cel is gekoppeld. De koeling is hierdoor sterk verbeterd en de koelingsproblemen, die tijdens de race in 2018 optraden, zullen hiermee verholpen zijn. Men verwacht dat de nieuwe brandstofcel over ongeveer twee weken geleverd zal worden.
  4. Het elektronica team heeft ontwerpondersteuning gekregen van de firma Brunelco uit Haaksbergen en doet er alles aan om ondanks de krappe bemanning toch de benodigde circuits op tijd gefabriceerd te krijgen.
  5. De visuele uitstraling van de auto  zal door een strakke belijning verhoogd worden om duidelijk te laten zien dat er, ondanks dat het model t.o.v. 2018 niet is aangepast, toch een totaal andere auto met  verbeterde prestaties staat.
  6. Voor het project van “tiny houses” op de campus van de UT is het Green Team aangezocht als projectleider en gaan ze het projectplan en de subsidie aanvragen schrijven. In deze huisjes, die door studenten bewoond gaan worden zullen verschillende methoden voor energieopwekking en opslag beproefd worden. Men denkt aan de toepassing van kleine windmolens, zonnecellen, waterstof, Phase Change Material, batterijopslag en smart grid.
  7. Van een autodealer uit Enschede heeft het Green Team een Mazda CX3 ter beschikking gekregen, waardoor het team zich nu eenvoudiger kan verplaatsen.
  8. Het team zoekt nog wel additioneel sponsorgeld voor een financiele buffer. Bij het optreden van calamiteiten en tegenvallers heeft men dan de mogelijkheid om hulp, materiaal of onderdelen snel in te kopen. Principia heeft uit haar netwerk een mogelijke kandidaat aangedragen en het Green Team gaat proberen om deze als sponsor binnen te halen.

Aankondiging Principia master-lunchlezing 2019

Voor een (bijna) afgestudeerde Master-student is het kiezen van de eerste baan een belangrijke stap.

Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Wat valt mee? Wat valt tegen? Kun je onderhandelen over bv salaris en/of arbeidsvoorwaarden, en hoe doe je dat?

Citaat van een student: “Over werken en wat voor banen je allemaal kunt krijgen horen we van bedrijven al genoeg. Over afstuderen en wat daarbij komt kijken weten we ook genoeg. En het feit dat je als WB-er een sterke positie hebt op de arbeidsmarkt is bij de meeste mensen ook wel bekend. Maar de periode tussen het tekenen van je diploma en je eerste arbeidscontract is iets waar je als student eigenlijk vrij weinig over hoort. Dus als jij daarover wat meer zou kunnen vertellen, welke afwegingen je daarin hebt gemaakt, hoe je opleiding WB daarbij een rol heeft gespeeld etc., dat zou mooi zijn”.

Om hierop in te spelen organiseren Alumnivereniging Principia en Studiegenootschap Isaac Newton elk jaar een MASTER-LUNCHLEZING waarbij een jonge ingenieur met enkele jaren ervaring vertelt over de eerste jaren van zijn professionele ingenieurscarrière.
Dit jaar hebben we ir. Karel Drenth bereid gevonden om zijn ervaringen met ons te delen. Karel is in 2017 afgestudeerd bij Control System Technology / Maarten Steinbuch. Karel vond zijn eerste baan
– titel “Werkondernemer” – bij TMC Mechanical (consultancy/detacheerder).

In de voorbereiding schreef Karel ons: “Normaal gesproken gaan deze presentaties (wat ik mij herinner) over wat er allemaal goed gaat. Ik wil een keer belichten wat er allemaal mis kan gaan (en in mijn geval: ging…)”

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Het vinden van mijn eerste baan
 • Eerste drie opdrachten -> En wat er mis ging
 • Baan vinden in een richting waar je niet gekwalificeerd voor bent

Principia is graag bereid deze lunch te sponsoren.

De Master-Lunchlezing vindt dit jaar plaats op donderdag dinsdag 14 mei 2019 om 12.30 uur in De Horst in zaal OH 218.

Deze bijeenkomst is speciaal gericht op WB-masterstudenten, maar ook geïnteresseerde Principia leden zijn van harte welkom.

Namens Principia                                           Namens Isaac Newton
Ir. Anne F. van der Meer MS                        Tieme Vonk / Joep van Manen